Ders İçerikleri

YDİ 101 / YABANCI DİL I***

Sınıf/Yarıyıl: 1/1
Kredi/AKTS: 2/2
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, İngilizce kelime bilgisi ve dil bilgisi konuları üzerinde durulur, bunun yanı sıra öğrencilere okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerisi kazandırılır.


YDİ 102 / YABANCI DİL II***

Sınıf/Yarıyıl: 1/2

Kredi/AKTS: 2/2

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, İngilizce kelime bilgisi ve dil bilgisi konuları üzerinde durulur, bunun yanı sıra öğrencilere okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerisi kazandırılır.


OBDE 102 / BİLİMİN DOĞASI VE ELEŞTİREL DÜŞÜNCE***

Sınıf/Yarıyıl: 1/2

Kredi/AKTS: 2/2

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, eleştirel düşünme, eleştirel düşüncenin bilimsel süreçlerdeki konumu gibi konular irdelenir ve eleştirel düşünce metotları kapsamında metin analizi yapılır.


ATİ 101 / ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I***

Sınıf/Yarıyıl: 2/3

Kredi/AKTS: 2/2

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, Atatürk ilke ve inkılapları ile ilgili bilgiler verilir ve dönemin önemli tarihî olayları sebep-sonuç ilişkileriyle incelenir.


ATİ 102 / ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II***

Sınıf/Yarıyıl: 2/4

Kredi/AKTS: 2/2

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, Atatürk ilke ve inkılapları ile ilgili bilgiler verilir ve dönemin önemli tarihî olayları sebep-sonuç ilişkileriyle incelenir.


GİR 101 / GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİKÇİLİK***

Sınıf/Yarıyıl: 2/3

Kredi/AKTS: 2/2

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, “Yaratıcılık”, “yenilik”, “girişimcilik” kavramlarının tanımları yapılır ve kapsamları incelenir. Girişimciliğin, yenilikçi düşüncenin ve rekabetçiliğin önemi anlatılır.


OYDİ 201 / AKADEMİK İNGİLİZCE I***

Sınıf/Yarıyıl: 2/3

Kredi/AKTS: 2/3

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilere akademik okuma ve yazma becerileri kazandırılır. Bu beceriler için gerekli dil bilgisi ve kelime bilgisi üzerinde durulur, ayrıca uygulama çalışmaları yapılır.


OYDİ 202 / AKADEMİK İNGİLİZCE II***

Sınıf/Yarıyıl: 2/4

Kredi/AKTS: 2/3

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilere akademik okuma ve yazma becerileri kazandırılır. Bu beceriler için gerekli dil bilgisi ve kelime bilgisi üzerinde durur, ayrıca uygulama çalışmaları yapılır.


TDE 101 / TÜRKÇE ELEŞTİREL OKUMA VE YAZMA I*

Sınıf/Yarıyıl: 1/1

Kredi/AKTS: 2/3

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, metinlerin teorik arka planları incelenir, öğrencilerin çeşitli türde metinler üretebilmeleri için uygulamalar yapılır. Ayrıca çoklu okuma ve yazma materyallerinin kullanımı ile ilgili uygulamalar da yapılır.


TDE 102 / TÜRKÇE ELEŞTİREL OKUMA VE YAZMA II*

Sınıf/Yarıyıl: 1/2

Kredi/AKTS: 2/3

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilere seçilen güncel çalışmaları irdeleyerek özetleyebilme ve/veya raporlayabilme becerisi kazandırılır. Ayrıca çalışmaları kendi bağlamı çerçevesinden inceleyebilme ve bilginin yerleştirilmesi, aynı konuda farklı görüşleri savunan metinleri karşılaştırma ve bunları sentezleyerek kendi özgün metinlerini üretebilme gibi konular üzerinde durulur.


TDE 103 / OSMANLI TÜRKÇESİ I*

Sınıf/Yarıyıl: 1/1

Kredi/AKTS: 3/4

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, Osmanlı Türkçesinin yazımında kullanılan alfabe, harflerin yazılış ve birleşme özellikleri, temel gramer ve imla kuralları, eklerin ve köklerin yazılışı ile ilgili kurallar öğretilin ve matbu metinleri okuma uygulamaları yapılır.


TDE 104 / OSMANLI TÜRKÇESİ II*

Sınıf/Yarıyıl: 1/2

Kredi/AKTS: 3/4

Ön koşul: TDE 103 Osmanlı Türkçesi I

Bu ders kapsamında, Osmanlı Türkçesinde kullanılan Arapça ve Farsça unsurlar, Arapça ve Farsçanın başlıca gramer kuralları üzerinde durulur. Dönem metinlerinin okunması ve anlaşılması için metin okuma ve yazma uygulamaları yapılır.


TDE 105 / KLASİK TÜRK EDEBİYATININ KÖKENLERİ I*

Sınıf/Yarıyıl: 1/1

Kredi/AKTS: 2/4

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, “Klasik Türk Edebiyatı”, “Eski Türk Edebiyatı”, “Divan Edebiyatı” vb. adlandırmaların çeşitliliği üzerinde durulur ve klasik şiirle ilgili genel kavramlar ve metinler üzerinde incelemeler yapılır. Ayrıca Klasik Türk Edebiyatının dönemleri, estetik nitelikleri ve kaynakları hakkında bilgi verilir.


TDE 106 / KLASİK TÜRK EDEBİYATININ KÖKENLERİ II*

Sınıf/Yarıyıl: 1/2

Kredi/AKTS: 2/3

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilere Klasik şiirin şekil ve içerik özellikleri, aruz ölçüsü, Klasik Türk Edebiyatına ait başlıca türler, bu türlerde verilmiş eserler ve Klasik Türk Edebiyatının sosyokültürel temelleri hakkında bilgi verilir.


TDE 107 / MODERN TÜRK EDEBİYATINDA ÖZERKLEŞME I*

Sınıf/Yarıyıl: 1/1

Kredi/AKTS: 2/3

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, Türk Edebiyatında “modernleşme” kavramı ve modernleşmeyi hazırlayan tarihî süreç üzerinde tartışılır.  Tanzimat’ın ilanı ve meydana gelen edebî polemikler, Modern Türk edebiyatını başlatan şairler ve yazarlar ve bu süreçte ele alınan yeni konular üzerinde durulur.


TDE 108 / MODERN TÜRK EDEBİYATINDA ÖZERKLEŞME II*

Sınıf/Yarıyıl: 1/2

Kredi/AKTS: 2/3

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, Modern Türk edebiyatının özellikleri, ortaya çıkan yeni türler, gündelik yaşamdaki değişimler, modernleşme sürecinde dergi, gazete ve tiyatro metinlerinin rolü, Modern Türk Edebiyatındaki yeni akımlar gibi konular üzerinde durulur.


TDE 109 / TÜRKÇENİN SES VE ŞEKİL BİLGİSİ*

Sınıf/Yarıyıl: 1/1

Kredi/AKTS: 2/4

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, ses bilim kavramı, ses bilim dalları ve konuları ekseninde Türkiye Türkçesinin ses bilgisi özellikleri üzerinde durulur, biçim bilgisine ait özellikler sözcük yapımı kapsamında değerlendirilerek anlatılır.


TDE 110 / TÜRKÇENİN SÖZDİZİMİ VE ANLAMBİLİMİ*

Sınıf/Yarıyıl: 1/2

Kredi/AKTS: 2/4

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, Türk dilinin tarihselden moderne gelişim süreci göz önünde bulundurularak cümle unsurları tespit edilir ve cümle düzeyinde anlatım bozuklukları metinler üzerinde uygulamalı olarak değerlendirilir.


TDE 111 / HALKBİLİMİNE GİRİŞ I*

Sınıf/Yarıyıl: 1/1

Kredi/AKTS: 2/4

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, Halkbiliminin temel kavramları, kültürel ve felsefi temelleri, halkbilimin tarihsel gelişim süreci, halkbilimin mahiyeti, temel araştırma alanları ve alan araştırmasında kullanılan yöntemler gibi halkbilimi ilgilendiren temel konular hakkında bilgi verilir.


TDE 112 / HALKBİLİMİNE GİRİŞ II*

Sınıf/Yarıyıl: 1/2

Kredi/AKTS: 2/3

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, Halkbilimin temel ilkeleri ve disiplinler arası temelleri, başlıca halkbilimi inceleme kuram ve yaklaşımları, metin merkezli ve bağlam merkezli kuramlar hakkında bilgi verilir.


TDE 113 / EDEBİYATIN TEMEL KAVRAMLARI I*

Sınıf/Yarıyıl: 1/1

Kredi/AKTS: 2/3

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, “Edebiyat nedir?” sorusu sorularak tartışılır, edebiyat ve dil arasındaki ilişki, “kurgu ve gerçeklik” kavramları incelenerek edebiyatta işlev kavramı ve edebiyatı bir iletişim modeli olarak gören yaklaşımlar üzerinde durulur.


TDE 114 / EDEBİYATIN TEMEL KAVRAMLARI II*

Sınıf/Yarıyıl: 1/2

Kredi/AKTS: 2/3

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, “yazar”, “okur”, “metin” ve “anlatıcı” gibi kavramlar tanıtılır, edebiyat araştırmaları ve edebiyat tarihi, edebiyat teorisi, metafor ve metaforik düşünce üzerinde durulur. Ayrıca “imaj”, “sembol” ve “alegori” kavramları açıklanarak edebiyat ve mimesis, “klasik” ve “kanon” kavramları ve bu kavramların postmodern dünyadaki görünümü ile ilgili bilgiler verilir.


TDE 115 / TÜRK DİLİ TARİHİ I*

Sınıf/Yarıyıl: 1/1

Kredi/AKTS: 2/3

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, Türk dilinin kökeni, dil akrabalığı ve bu konularda ileri sürülen görüşler üzerinde durulur ve (Ural) Altay dilleri teorisi, Türk dilinin dönemleri, tarihsel Türk dilinin yazılı ve konuşma dil türleri ve ürünlerinden bahsedilir.


TDE 116 / TÜRK DİLİ TARİHİ II*

Sınıf/Yarıyıl: 1/2

Kredi/AKTS: 2/3

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, Türk dilinin tarihî lehçelerinin (Köktürk, Uygur, Karahanlı, Harezm, Doğu Türkçesi, Tarihî Kıpçak Türkçesi ve Eski Oğuz Türkçesi) oluşumunu hazırlayan tarihî zeminden bahsedilir ve bu dönemlerin edebî metinleri ile ilgili bilgi verilir.


TDE 201 / OSMANLI TÜRKÇESİ III*

Sınıf/Yarıyıl: 2/3

Kredi/AKTS: 3/3

Ön koşul: TDE 104 Osmanlı Türkçesi II

Bu ders kapsamında, farklı türdeki örnek metinler aracılığıyla Osmanlı Türkçesinin dil, anlam ve anlatım özellikleri incelenir ve öğrencilerin Osmanlı Türkçesi metinlerini okuma, anlama ve günümüz Türkçesine aktarma becerilerinin gelişmesi için uygulamalar yapılır.


TDE 202 OSMANLI TÜRKÇESİ IV*

Sınıf/Yarıyıl: 2/4

Kredi/AKTS: 3/3

Ön koşul: TDE 201 Osmanlı Türkçesi III

Bu ders kapsamında, farklı türdeki örnek metinler aracılığıyla Osmanlı Türkçesinin dil, anlam ve anlatım özellikleri incelenin ve öğrencilerin Osmanlı Türkçesi metinlerini okuma, anlama ve günümüz Türkçesine aktarma becerilerinin gelişmesi için uygulamalar yapılır.


TDE 203 / KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA GAZEL I*

Sınıf/Yarıyıl: 2/3

Kredi/AKTS: 2/2

Ön koşul: TDE 104 Osmanlı Türkçesi II

Bu ders kapsamında, gazel nazım şeklinin kökeni, temel özellikleri, Arap ve Fars edebiyatındaki tarihsel gelişimi ile ilgili bilgi verilir ve edebiyat tarihi kapsamında çeşitli şairlerin divanlarından seçme gazel örnekleri incelenerek çözümlemesi yapılır.


TDE 204 / KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA GAZEL II*

Sınıf/Yarıyıl: 2/4

Kredi/AKTS: 2/3

Ön koşul: TDE 203 Klasik Türk Edebiyatında Gazel I

Bu ders kapsamında, gazel türünün içerik, şekil ve üslup özellikleri, ele alınan konuların birey ve toplum düzeylerindeki anlamsal karşılıkları ile ilgili bilgi verilir ve Klasik Türk Edebiyatının çeşitli yüzyıl ve şairlerinden seçme gazellerin incelenerek çözümlemesi yapılır.


TDE 205 / TANZİMAT EDEBİYATI*

Sınıf/Yarıyıl: 2/3

Kredi/AKTS: 2/2

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, Tanzimat Fermanı ve fermanı hazırlayan tarihsel süreç incelenir, fermanın edebî eserlere etkileri üzerinde durulur. Ayrıca Tanzimat döneminin birinci ve ikinci kuşak şairlerinin eserleri incelenerek dönem yazarlarının romanlarından seçilecek örnek okumalarla tematik inceleme yapılır.


TDE 206 / SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI VE MİLLÎ EDEBİYAT*

Sınıf/Yarıyıl: 2/4

Kredi/AKTS: 2/3

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, seçilen metinler üzerinde Servet-i Fünun şiirinin biçimsel özellikleri ve içeriğinde meydana gelen değişimler incelenir, seçilen romanlar üzerinde Servet-i Fünun nesrinin dil-üslup incelemeleri yapılır ve olay-şahıs kadroları tahlil edilir.


TDE 207 / ANONİM HALK EDEBİYATI I*

Sınıf/Yarıyıl: 2/3

Kredi/AKTS: 2/3

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, “anonim(lik)” kavramı, anonim şiir ve anonim düzyazı gelenekleri tanıtılır. Ayrıca anonim halk şiirinin ana formlarının ve bunlara bağlı alt tür ve biçimlerinin özellikleri incelenir ve çözümlenir.


TDE 208 / ANONİM HALK EDEBİYATI II*

Sınıf/Yarıyıl: 2/4

Kredi/AKTS: 2/3

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, Anonim Türk halk nesri türlerinin genel özellikleri tanıtılır, seçme metinler içerik, şekil, işlev ve bağlam özellikleri bakımından incelenir ve çözümlenir.


TDE 209 / DİL TEORİLERİ I*

Sınıf/Yarıyıl: 2/3

Kredi/AKTS: 2/3

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, “dil” ile ilgili yapılan çeşitli tanımlar, dilin evrenselliği ve dil yetisi, dilbilim ile ilgili genel bilgiler (konusu, alanı, tarihi), dilin farklı kavramlarla (dünya, düşünce, kültür ve toplum vb.) kurduğu ilişkiler üzerinde durulur ve çağdaş dil bilgisi kuramları tanıtılarak dilbilim dalları incelenir.


TDE 210 / DİL TEORİLERİ II*

Sınıf/Yarıyıl: 2/4

Kredi/AKTS: 2/3

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, sözdizim, anlambilim, toplumdilbilim, psikodilbilim, metindilbilim, tarihsel dilbilim gibi dilbilimin farklı dalları incelenir, dilbilimin edebiyatbilim ile etkileşimi üzerinde durulur.


TDE 301 / KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA MESNEVİ I*

Sınıf/Yarıyıl: 3/5

Kredi/AKTS: 2/3

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, mesnevi türünün Anadolu sahası Türk edebiyatı bağlamında ortaya çıkışı ve gelişim süreçleri ve başlıca özellikleri ile ilgili bilgiler verilir. Mesnevi türünde eser vermiş çeşitli isimler ve zirve şahsiyetler tanıtılır.


TDE 302 / KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA MESNEVİ II*

Sınıf/Yarıyıl: 3/6

Kredi/AKTS: 2/4

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, mesnevi türünün Anadolu sahası örnekleri İran ve Arap edebiyatlarındaki örneklerle karşılaştırılır ve Türk Edebiyatında mesnevi nazım biçimi ile yazılmış önemli eserlerden bazı parçaların stilistik analizi yapılır.


TDE 303 / CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK ŞİİRİ*

Sınıf/Yarıyıl: 3/5

Kredi/AKTS: 2/3

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, Cumhuriyet dönemi edebiyat ortamı ve arayışları üzerinde durulur, Modern Türk şiirinin grupları (Beş Hececiler, Yedi Meşaleciler, Saf Şiir, Toplumcu Şiir, Garip Şiiri, Hisar Topluluğu, Mavi Hareketi, İkinci Yeni) tanıtılır ve şiirleri incelenir.


TDE 304 / CUMHURİYET DÖNEMİ HİKÂYE VE ROMANI*

Sınıf/Yarıyıl: 3/6

Kredi/AKTS: 2/4

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, Cumhuriyet dönemi edebiyat ortamı ve arayışları üzerinde durulur, Modern Türk hikâye ve romanı (Maupassant-Çehov Tarzı Öykü, Küçük İnsanın Hikâyesi, Toplumcu Gerçekçilik, Anadolu, Köy Romanı ve Hikâyesi, Estetik Roman, Popüler Roman, Nostalji, Ütopya ve Roman) tanıtılır ve eser incelemesi yapılır.


TDE 305 / ESKİ TÜRKÇE: KÖKTÜRK VE UYGUR TÜRKÇESİ*

Sınıf/Yarıyıl: 3/5

Kredi/AKTS: 2/4

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, tarihî Türk lehçelerinin sınıflandırılmasında Eski Türkçe döneminin yeri üzerinde durulur ve Köktürkçenin dil özellikleri Orhun Yazıtları ekseninde, Eski Uygur Türkçesinin edebî dil özellikleri de Buddhist, Maniheist ve Hristiyan çevre metinleri ekseninde incelenir.


TDE 306 / ORTA TÜRKÇE I: KARAHANLI VE HAREZM TÜRKÇESİ*

Sınıf/Yarıyıl: 3/6

Kredi/AKTS: 2/4

Ön koşul: TDE 104 Osmanlı Türkçesi II

Bu ders kapsamında, tarihî Türk lehçelerinin sınıflandırılmasında Orta Türkçe döneminin yeri üzerinde durulur, Karahanlı ve Harezm Türkçelerinin dil özellikleri dönemin edebî metinleri ekseninde incelenir.


TDE 307 / TÜRK EDEBİYATINDA TASAVVUF I*

Sınıf/Yarıyıl: 3/5

Kredi/AKTS: 2/4

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, “tasavvuf” kavramı ve tasavvufun temel terminolojisi ile ilgili tanımlar yapılır, Anadolu’da tasavvuf kültürünün tarihi ve gelişim süreçleri, tasavvufun sosyal ve kültürel temelleri, Türk tasavvuf kültürünün kaynakları ve ilk mutasavvıflar hakkında bilgi verilir.


TDE 308 / TÜRK EDEBİYATINDA TASAVVUF II*

Sınıf/Yarıyıl: 3/6

Kredi/AKTS: 2/3

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, Anonim halk edebiyatı tür ve biçimlerinin Türk Tasavvuf Edebiyatı içindeki kullanımlarına değinilir, Türk Tasavvuf Edebiyatının nazım ve nesir türleri ile ilgili bilgiler verilerek bu türlerden seçme metinler çözümlenir.


TDE 309 / EDEBİYAT TEORİLERİ VE HERMENÖTİK I*

Sınıf/Yarıyıl: 3/5

Kredi/AKTS: 2/3

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, başlıca edebiyat kuram ve teorileri tanıtılır, yorumbilimin felsefi temel kavramları, Aristo ve Farabi’nin yorumbilim ilkeleri, Schleirmacher’in yorumlama yöntemleri, Dilthey’in yorumlama yöntemleri üzerinde durulur.


TDE 310 / EDEBİYAT TEORİLERİ VE HERMENÖTİK II*

Sınıf/Yarıyıl: 3/6

Kredi/AKTS: 2/2

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, edebiyat sosyolojisi, edebiyat psikolojisi ve edebiyat felsefesi gibi disiplinler incelenir, öğrencilerin metin merkezli okumalarla doğru anlama ve anlamlandırma, nitelikli okurun hedefini benimseyerek derin okumalar yapma, nitelikli okumalar yaparak doğru yorumlamalar yapma gibi beceriler kazanması sağlanır.


TDE 401 / KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA KASİDE I*

Sınıf/Yarıyıl: 4/7

Kredi/AKTS: 2/4

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, kasidenin tanımı ve tarihçesi, Klasik Türk edebiyatında kasidenin yeri ve özellikleri ile ilgili bilgiler verilir, kasidenin Arap, Fars ve Türk edebiyatlarındaki gelişimi karşılaştırmalı olarak incelenir. Ayrıca kaside türünde üslup, kasidelerde sultan-şair, devlet adamları-şair, din büyükleri-şair ilişkisi gibi konulara değinilir.


TDE 402 / KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA KASİDE II*

Sınıf/Yarıyıl: 4/8

Kredi/AKTS: 2/4

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında yüzyıllara göre Osmanlı ve Azerbaycan sahasında yazılmış kasidelerden seçilmiş örnek metinler üzerinde okuma ve inceleme çalışmaları yapılır, önemli kasidelerin tahlili üzerinden bu türün stilistik özellikleri aydınlatılmaya çalışılır.


TDE 403 / ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİİRİ*

Sınıf/Yarıyıl: 4/7

Kredi/AKTS: 2/4

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, modern şiirin biçim ve içeriğindeki yapısal ve tematik değişiklikler incelenir, tanınmış figürlerin biyografileri üzerinde durulur ve çağdaş Türk şiirinin önemli eserlerinin analizi yapılır.


TDE 404 / ÇAĞDAŞ TÜRK HİKÂYE VE ROMANI*

Sınıf/Yarıyıl: 4/8

Kredi/AKTS: 2/4

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, 1950 sonrası Türk öyküsünün ve romanının gelişimi hakkında bilgi verilir, 1950 sonrasında seçilmiş Türk öykü ve yazarları tanıtılır ve bu yazarların seçilmiş öykü ve romanlarının incelemesi yapılır.


TDE 405 / ORTA TÜRKÇE II: KIPÇAK VE DOĞU TÜRKÇESİ*

Sınıf/Yarıyıl: 4/7

Kredi/AKTS: 2/4

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, Orta Türkçenin Kıpçak ve Doğu Türkçesi kollarına bağlı edebî dil çevreleri üzerinde durulur, temel metinler üzerinden bu dönem dil özellikleri incelenir.


TDE 406 / ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ*

Sınıf/Yarıyıl: 4/8

Kredi/AKTS: 2/4

Ön koşul: TDE 104 Osmanlı Türkçesi II

Bu ders kapsamında, Eski Anadolu Türkçesinin Türk dili tarihindeki yerine değinilir, Eski Anadolu Türkçesinin ve edebiyatının başlangıç dönemi şair ve yazarlarının eserleri ile ilgili bilgiler verilir ve seçilmiş metinler ekseninde dönemin dil özellikleri ortaya konur.


TDE 407 / ÂŞIK EDEBİYATI I*

Sınıf/Yarıyıl: 4/7

Kredi/AKTS: 2/4

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, Âşık edebiyatının kökeni ve ortaya çıkışı, âşıklık geleneğinin icra ortamları ve bunlardaki gelişim ve değişim süreçleri, âşıklık geleneğinin başlıca tür, biçim ve formları ve âşıklık geleneğinde işlenen konular üzerinde durulur.


TDE 408 / ÂŞIK EDEBİYATI II*

Sınıf/Yarıyıl: 4/8

Kredi/AKTS: 2/4

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, Âşık edebiyatının başlıca temsilcileri ve eserleri üzerinde durulur, 17. yüzyıldan günümüze Âşık edebiyatı ve önemli temsilcilerinin eserleri incelenir.


TDE 409 / BİTİRME TEZİ I*

Sınıf/Yarıyıl: 4/7

Kredi/AKTS: 1/4

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencinin bitirme proje çalışması ile ilgili seçeceği konu danışmanı ile belirli sürelerde karşılıklı görüşerek belirlenir.


TDE 410 / BİTİRME TEZİ II*

Sınıf/Yarıyıl: 4/8

Kredi/AKTS: 1/4

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, bitirme proje çalışması çıktıları sonuçlandırılır ve tartışılır.


TDE 251 / BATI EDEBİYATI KLASİKLERİ**

Sınıf/Yarıyıl: 2/3

Kredi/AKTS: 2/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, roman ve öykü türleri ve bu türlerin Batı Edebiyatı tarihindeki yerleri ile ilgili bilgi verilir. Fransız, Alman, İngiliz, Rus, ABD ve Güney Amerika edebiyatlarından seçilen metinler analiz edilerek tartışılır.


TDE 252 / DOĞU EDEBİYATI KLASİKLERİ**

Sınıf/Yarıyıl: 2/4

Kredi/AKTS: 2/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, Doğu edebiyatı tarihindeki başlıca edebî türler ile ilgili bilgi verilir ve bu türlerin özellikleri belirlenir. Bu türlerden seçme metinler analiz edilerek bu eserlerin Klasik ve Çağdaş Türk Edebiyatına etkileri üzerinde durulur.


TDE 253 / ANADOLU AĞIZLARI**

Sınıf/Yarıyıl: 2/3

Kredi/AKTS: 2/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, “ağız” terimi açıklanır, ayrıca Anadolu ağızlarının sınıflandırılması ve Anadolu ağızlarının karakteristik ses ve şekil özelliklerine değinilerek Anadolu ağızlarından derlenmiş metinlerin analizi yapılır.


TDE 254 / RETORİK**

Sınıf/Yarıyıl: 2/4

Kredi/AKTS: 2/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, ses eğitimi ve sesin etkili kullanımı, topluluk önünde konuşurken nefesin denetimi, hitabet sanatı üzerinde durulur ve Türkiye Türkçesinin ölçünlü konuşma kuralları ile ilgili bilgiler verilir.


TDE 255 / EDEBİYATTA ÜSLUP**

Sınıf/Yarıyıl: 2/3

Kredi/AKTS: 2/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, “üslupbilim” tanımı ve tarihçesi, üslupbilim araştırmacı ve kuramcıları, başlıca üslupbilim kuramları, üslup türleri ve yöntemleri ile ilgili bilgiler verilir, tasvirî üslup incelemeleri ve üslupbilim uygulamaları yapılır.


TDE 256 / ŞEHİR VE EDEBİYAT**

Sınıf/Yarıyıl: 2/4

Kredi/AKTS: 2/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, “şehir” kavramı ve şehirlerin tarihi, şehirlerdeki başlıca edebî muhitler ve hafıza mekânları hakkında bilgi verilir, ayrıca edebiyat ve şehir bağlamında şiir, öykü, roman ve tiyatro türlerinden seçilen metinler okunarak çözümlenir.


TDE 257 / KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA KADIN ŞAİRLER**

Sınıf/Yarıyıl: 2/3

Kredi/AKTS: 2/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, Klasik şiirde cinsiyet kavramı ve şair özne üzerine değerlendirmeler yapılır, “şaire-kadın şair-şair kadın” terim ve tabirlerinin eleştirel analizi üzerinde durulur. Ayrıca kadın şairlerin yüzyıllara göre Klasik şiirdeki yerleri ve varlıkları ile ilgili bilgiler verilerek şair kadınların üslup özellikleri, şiirleri ve edebî şahsiyetleri incelenir.


TDE 258 / EDEBİYATTA METİNLERARASILIK**

Sınıf/Yarıyıl: 2/4

Kredi/AKTS: 2/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, “metinlerarasılık” kavramı açıklanır, edebî eserler, türler ve metinler arasındaki ilişkiler, söz konusu ilişkileri kurma yöntemleri üzerinde durulur ve edebî eserlerin metinlerarası ilişkiler bağlamında çözümlemesi yapılır.


TDE 259 / SİNEMA VE EDEBİYAT**

Sınıf/Yarıyıl: 2/3

Kredi/AKTS: 2/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, edebî ürünlerin ve sinemanın birbirine etkisi, benzerlikleri ve farklılıkları, edebî eserlerin sinema ve televizyona uyarlanması üzerinde durulur ve bu uyarlama sürecinde değişen anlatım dili ile sinema ve edebiyatın anlatı dilleri değerlendirilir.


TDE 260 / HALKBİLİMİNDE TÜRLER**

Sınıf/Yarıyıl: 2/4

Kredi/AKTS: 2/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, Halkbilimin inceleme alanına giren türler belirlenir ve tasnif edilir, tür inceleme ve çözümleme yöntemleri, türler arası ilişkiler ve etkileşimler üzerinde durularak seçme metinlerin kültürel iletişim, sosyokültürel ve psikolojik çerçevede analizi yapılır.


TDE 261 / OKUMANIN TARİHİ**

Sınıf/Yarıyıl: 2/3

Kredi/AKTS: 2/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, sözlü kültür içinde dinleme pratikleri, kamusal okuma, sesli okuma, kolektif okuma, sözlü kültürden yazılı kültüre geçiş süreci, yazılı kültür içinde okuma pratikleri, okur ve kitabın tarihsel serüveni gibi konular üzerinde durulur.


TDE 262 / EDEBÎ ANEKDOTLAR**

Sınıf/Yarıyıl: 2/4

Kredi/AKTS: 2/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, “anekdot” kavramı tanımlanır, anekdotun gizli veya mahrem hikâyeler ve gizli tarih ile ilişkisi, edebî anekdotların çağrısı ve okurun edebiyatla bağ kurmasındaki rolü üzerinde durulur. Ayrıca edebî anekdota katkıları itibariyle destanlar, kıssalar, söylenceler, portre, biyografi ve günlükler incelenir.


TDE 263 / TÜRK MİZAH KÜLTÜRÜ**

Sınıf/Yarıyıl: 2/3

Kredi/AKTS: 2/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, “gülme” ve “mizah” kavramları tanımlanarak mizahın kuramsal çerçevesi ve mizah teorileri, ana hatlarıyla Türk mizah kültürü, erken dönem Türk kültür ve inanç tarihinden günümüze mizah ve mizah burçları ile ilgili bilgiler verilir. Tiyatro, sinema, televizyon ve sanal ortamda mizah türleri, mizahi söylem ve edebî metinlerdeki görünümü gibi konular üzerinde durulur.


TDE 264 / EDEBÎ AKIMLAR**

Sınıf/Yarıyıl: 2/4

Kredi/AKTS: 2/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, Eski Yunan ve Latin Edebiyatı, Orta Çağ Edebiyatı, Rönesans Edebiyatı, XVII. Yüzyıl Batı Edebiyatı akımları ve dönemlerin belli başlı yazar ve eserleri, XIX. Yüzyıl Sonu edebiyat akımları ile ilgili bilgiler verilir ve XX. Yüzyıl Batı Edebiyatı ile ilgili genel bir değerlendirme yapılır.


TDE 265 / KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA EDEBÎ MUHİTLER**

Sınıf/Yarıyıl: 2/3

Kredi/AKTS: 2/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, “edebî muhit” kavramı anlatılarak Klasik Türk Edebiyatının başlıca muhitleri, Harezm, Doğu Türkçesi, Azerbaycan sahası ve Anadolu sahası edebî muhitleri, şairlerin toplandığı mekanlar olarak şuara meclisleri, dükkânlar, meyhaneler ve diğer mekânlar üzerinde durulur.


TDE 266 / TÜRK DÜNYASI VE FİKİR HAREKETLERİ**

Sınıf/Yarıyıl: 2/4

Kredi/AKTS: 2/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, başlangıçtan bugüne Türklerin kendilerini ve dünyayı kavrayışları, entelektüel gayretleri ve bunların temsilcileri ile ilgili bilgiler verilerek genel Türk toplumunun dünyadaki fikir akımları ile etkileşimleri üzerinde durulur.


TDE 267 / ANLATI TEORİLERİ I**

Sınıf/Yarıyıl: 2/3

Kredi/AKTS: 2/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, “anlatı” kavramı tanımlanır ve anlatının temel unsurları, edebiyat ve gerçeklik, mimesis-diegesis, edebiyat ve imgebilim, edebiyat ve kurmaca, çerçeve hikâyeler, epizodik yapı gibi konularla ilgili bilgi verilir.


TDE 268 / ANLATI TEORİLERİ II**

Sınıf/Yarıyıl: 2/4

Kredi/AKTS: 2/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, başlıca anlatı kuramları hakkında bilgi verilir ve kuramcıları Roland Barthes, A.J. Greimas ve Gerard Genette tanıtılır.


TDE 351 / TÜRK İSLAM KÜLTÜRÜNÜN TEMEL METİNLERİ**

Sınıf/Yarıyıl: 3/5

Kredi/AKTS: 2/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında Müslüman Türklerin ortaya koyduğu ilk edebî eserler ve ilk dinî muhtevalı eserler, Anadolu’da Divân ve Halk Edebiyatının ilk temsilcileri üzerinde durulur. Osmanlı padişahlarının destekledikleri şâirlerin dinî ve hikemî muhtevalı eserlerinden ve Divân ve Halk edebiyatındaki dinî türlerden örnekler verilir.


TDE 352 / KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA NESİR**

Sınıf/Yarıyıl: 3/6

Kredi/AKTS: 2/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, Klasik Türk Edebiyatının düzyazı türleri tanıtılır ve bu türlerden olan destanî hikâyeler, menakıpnâmeler, tasavvufi metinler, mesnevi şerhleri, şuara tezkireleri, resmî yazışmalar, mektuplar, ahlâk ve siyaset kitapları ve fetvalar üzerinde incelemeler yapılır.


TDE 353 / YARATICI YAZARLIK (ŞİİR)**

Sınıf/Yarıyıl: 3/5

Kredi/AKTS: 2/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, okuma yazma bilmek ve okuryazar olmak arasındaki farklara değinilir, yazma eylemi ve yazının zorluğu, şiirde imge oluşturmak, çatışma yaratmak ve sonuca ulaşmak, iyi bir yazılı anlatım için gerekli yazarlık teknikleri gibi konular üzerinde durulur.


TDE 354 / YARATICI YAZARLIK (KISA HİKÂYE)**

Sınıf/Yarıyıl: 3/6

Kredi/AKTS: 2/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, “yaratıcılık” ve “yazarlık”, “kurmaca” ve “kurmaca olmayan” kavramları tanımlanır, sözlü ve yazılı kültürün dinamikleri ve evrimleri, olay örgüsünün düzenlenmesi, öykü anlatmak, senaryo, reklam ve uygulamalar gibi konular üzerinde durulur.


TDE 355 / MİTOLOJİLER**

Sınıf/Yarıyıl: 3/5

Kredi/AKTS: 2/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, “mitoloji” kavram alanı ve bilimsel temelleri belirlenerek dünya mitoloji çalışmaları, Türk mitoloji araştırmalarının kapsamı, konusu, yöntem ve temel ilkeleri, Türk mitolojilerinin özellikleri, mitolojinin farklı alanlarla (ritüel, dil, din, psikoloji vb.) ilişkisi hakkında bilgi verilir.


TDE 356 / ÇAĞDAŞ TÜRKÇENİN İMLA SORUNLARI**

Sınıf/Yarıyıl: 3/6

Kredi/AKTS: 2/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, dilin kullanımında imlanın yeri ve önemine değinilerek Türk dilinin imla sorunları tespit edilmeye çalışılır, medya dili ve internette Türkçenin kullanımı, TDK yazım kılavuzu ve imla çalışmaları üzerine tartışma ve değerlendirmeler yapılır.


TDE 357 / KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA MAZMUN**

Sınıf/Yarıyıl: 3/5

Kredi/AKTS: 2/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, “mazmun” teriminin tanımı yapılır ve mazmun ile ilgili kuramsal yaklaşımlardan bahsedilir. Klasik Türk şiirinin temel konuları bağlamında (aşk ve sevgili, aşk ve âşık, aşk ve rakip vb.) mazmunlar incelenerek örnek mazmun çözümlemeleri yapılır.


TDE 358 / DEDE KORKUT OĞUZNAMELERİ**

Sınıf/Yarıyıl: 3/6

Kredi/AKTS: 2/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, Oğuzname geleneği hakkında bilgi verilir ve Oğuz Kağan destan metni incelenir. Ayrıca Dede Korkut Kitabı hakkında Türkiye’de ve dünyada yapılan araştırmalar ve Dede Korkut Kitabının poetikası üzerinde durularak örnek metin incelemeleri ve çözümlemeleri yapılır.


TDE 359 / TÜRK SÖZLÜKÇÜLÜĞÜ**

Sınıf/Yarıyıl: 3/5

Kredi/AKTS: 2/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, Türk dilinin genel söz varlığının özellikleri ve unsurları incelenir, leksikolojik araştırmalarda metodoloji ve temel yaklaşımlar üzerinde durulur ve incelemeler yapılır.


TDE 360 / BİNBİR GECE MASALLARI**

Sınıf/Yarıyıl: 3/6

Kredi/AKTS: 2/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, “masal” kavramı tanımlanır, Türklerde masal ve masalın kaynakları, sözlü kültür içinde masalın yeri ve önemi, masal anlatıcılığı ve masalların işlevleri ile ilgili bilgi verilir. Binbir Gece Masallarının anlatım özellikleri ve çerçevesi belirlenerek örnek metin okumaları yapılır.


TDE 361 / EVLİYA ÇELEBİ VE GEZİ EDEBİYATI**

Sınıf/Yarıyıl: 3/5

Kredi/AKTS: 2/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, “gezi” kavramı ve gezi edebiyatı ile ilgili bilgi verilir, Evliya Çelebi Seyahatnamesinde kurgu, imla, kelime hazinesi ve grameri üzerinde durulur. Klasik ve çağdaş gezi edebiyatı metinleri üzerinden filolojik çözümlemeler yapılır.


TDE 362 / EDEBİYATTA ÜTOPYA VE KARŞI-ÜTOPYA**

Sınıf/Yarıyıl: 3/6

Kredi/AKTS: 2/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, edebî tür olarak “ütopya” ve “distopya” tanımlanır, İngiliz ve Türk edebiyatında ütopya ve distopyanın yeri üzerinde durulur ve seçilen eserler ütopya ve distopya düşüncesi bağlamında karşılaştırmalı olarak değerlendirilir.


TDE 363 / MEDYA VE EDEBİYAT**

Sınıf/Yarıyıl: 3/5

Kredi/AKTS: 2/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, medya-kültür ve edebiyat ilişkisi, kültür-edebiyat ve medya etkileşimi, medyanın yönlendirdiği edebiyat, medya ve kültür değişmeleri, sanal kültür ve edebiyat gibi konular açıklanır ve tartışılır, bu konudaki sorunlar tespit edilerek çözüm önerileri sunulur.


TDE 364 / DİLSEL İLETİŞİM VE SÖZ EDİMLERİ**

Sınıf/Yarıyıl: 3/6

Kredi/AKTS: 2/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, iletişim modelleri ve dilsel iletişim kuramları ile ilgili bilgi verilir, “söz”, “sözce” ve “sözeylem” terimleri tanımlanır, söylemin kuralları ve sözceleme durumu, sözeylem ve incelik, söylembilim ve eleştirel söylem çözümlemesinin esasları gibi konular üzerinde durulur. Gündelik yaşam ve edebî metinler üzerinden eleştirel söylem çözümlemeleri yapılır.


TDE 365 / YAZMA ESER TETKİKLERİ I**

Sınıf/Yarıyıl: 3/5

Kredi/AKTS: 2/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, “yazma eser” kavramı ve tarihçesi, yazma eserlerin özellikleri, yazma eserlerle ilgili terimler, yazma eserlerin tasnifi ve kataloglanması, yazma eser kayıtları, yazma eserlerin bakımı, korunması ve restorasyonu, yazma eserlerle ilgili kanuni mevzuat gibi konular hakkında bilgi verilir.


TDE 366 / YAZMA ESER TETKİKLERİ II**

Sınıf/Yarıyıl: 3/6

Kredi/AKTS: 2/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, yazma eser türleri, yazma eser araştırma ve kullanma metotları, müellif/müstensih nüshası, temel yazı hatları ve çeşitleri ile ilgili bilgiler verilerek yazma eser inceleme ve okuma ile ilgili uygulamalar yapılır.


TDE 451 / TÜRKÇENİN ETİMOLOJİSİ VE ADBİLİMİ**

Sınıf/Yarıyıl: 4/7

Kredi/AKTS: 2/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, Türkiye’de ad bilimi çalışmaları ile ilgili bilgi verilir, yer adlarının verilişinde temel eğilimler, Türk boy adlarının nitelikleri, geçmişten günümüze Türk kişi adları, kişi adlarının konulmasında sapmalar gibi konular üzerinde durulur.


TDE 452 / ÇAĞDAŞ TÜRK CUMHURİYETLERİ EDEBİYATI**

Sınıf/Yarıyıl: 4/8

Kredi/AKTS: 2/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, Türk dünyasının siyasi ve beşerî coğrafyasına değinilir, Sovyet dönemi Türk edebiyatlarında edebî akımlar, Türk dünyasında fikir hareketleri üzerinde durulur. Ayrıca çağdaş kuzey grubu Türk edebiyatları ilgili eserler bağlamında incelenir.


TDE 453 / HALK KÜLTÜRÜ VE POPÜLER KÜLTÜR**

Sınıf/Yarıyıl: 4/7

Kredi/AKTS: 2/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, halk kültürü ve popüler kültür ilişkileri, medya-kültür ve edebiyat arasındaki etkileşimler, popüler kültür ve edebiyat, medya ve kültür değişmeleri, sanal kültür ortamında folklorun ve halk edebiyatının görünümleri gibi konular üzerinde durulur.


TDE 454 / KIRAAT MECLİSLERİ VE HALK KİTAPLARI**

Sınıf/Yarıyıl: 4/8

Kredi/AKTS: 2/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, “kıraat meclisi”, “okuma toplantıları”, “dinleme kültürü” ve Türk kültür tarihi içindeki gelişimi hakkında bilgi verilir, meclislerde okunan başlıca kitapların tasnifi ve tahlili, Türk sözlü anlatıcı tipleri ve anlatım gelenekleri, halk kültürü, edebiyatı ve kıraat meclislerinde edebiyat üretim ve tüketim süreçleri gibi konular üzerinde durulur.


TDE 455 / POSTMODERN EDEBİYAT**

Sınıf/Yarıyıl: 4/7

Kredi/AKTS: 2/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, “postmodernizm” kavramı tanımlanır, şüpheci, anti-temelci ve otoriteye karşı hoşnutsuz tavrı itibariyle postmodernizm, postmodern edebiyat teorileri, Türk ve dünya edebiyatında postmodernist açılımlar gibi konular tartışılır.


TDE 456 / YUNUS EMRE VE KLASİK KAVRAMI**

Sınıf/Yarıyıl: 4/8

Kredi/AKTS: 2/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, “klasik” ve “klasisizm” çerçevesinde Yunus Emre, Yunus Emre’nin evrenselliği, Yunus Emre’nin Anadolu sahası Türk yazı dilinin oluşumundaki yeri ile ilgili bilgi verilir ve eserlerinin analizi yapılır. Ayrıca Yunus Emre’de sehl-i mümteni ve çokanlamlılık konuları da işlenir.


TDE 457 / ŞİİR VE MİMARİ**

Sınıf/Yarıyıl: 4/7

Kredi/AKTS: 2/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, şiir ve mimari ilişkisi, mimari eserlerin Klasik Türk şiirine yansımaları, Osmanlı şiirine yansıyan mimari yapılara değinilir, dünyayı yeniden anlamlandırmada şiir ve mimarinin yeri ve önemi gibi konular tartışılır.


TDE 458 / İSLAM SANATLARI ESTETİĞİ**

Sınıf/Yarıyıl: 4/8

Kredi/AKTS: 2/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, Türk ve İslam sanat eserlerinde estetik değerler, İslam’dan önce ve İslamiyet çerçevesinde Türklerde sanat, farklı dönemlerdeki estetik anlayışın Osmanlıya yansımaları gibi konular üzerinde durulur ve Türk İslam sanatları estetiğinin uygulamalı analizi yapılır.


TDE 459 / BİYOGRAFİ EDEBİYATI**

Sınıf/Yarıyıl: 4/7

Kredi/AKTS: 2/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, “kendilik” kavramı tanımlanır ve “kendilik” metinleri üzerine yazılmış teorik kaynaklar, Doğu ve Batı’da biyografinin gelişimi, toplumsal cinsiyet ve feminist biyografi, kendilik anlatılarının psikoloji, tarih gibi bilimlerle ilişkileri incelenir. Ayrıca konu çerçevesinde metin analizleri yapılır.


TDE 460 / TİYATRO TARİHİ**

Sınıf/Yarıyıl: 4/8

Kredi/AKTS: 2/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, Türk tiyatro tarihinin evreleri, Şamanizm’den başlayarak günümüze kadar tiyatronun Türk kültüründeki yeri ile ilgili bilgi verilir ve gösteri sanatları tarihi yazımı hakkında tartışmalar konusuna değinilir.


TDE 461 / HAT VE ARŞİV BELGELERİ**

Sınıf/Yarıyıl: 4/7

Kredi/AKTS: 2/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, Arap harflerinin yazı türleri ve kullanıldığı sahalar ile ilgili bilgi verilir, kitabe, mühür, tuğra metinleri okuma çalışmaları yapılır, el yazması eserlerin tarih ve edebiyat açısından önemi, XV.-XX. yüzyıl Osmanlı el yazması metinlerinin okunması gibi konular üzerinde durulur.


TDE 462 / TÜRKÇENİN GÜNCEL SORUNLARI**

Sınıf/Yarıyıl: 4/8

Kredi/AKTS: 2/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, dil bilgisi yazımı ve öğretiminin sorunları tespit edilmeye çalışılır, söz dizimi, biçim bilgisi ve ses bilgisinde adlandırma, çözümleme sorunları, söz dizimi, biçim bilgisi ve ses bilgisinin öğretiminde karşılaşılan sorunlar gibi konular üzerinde durulur.


TDE 463 / ŞUARÂ TEZKİRELERİ**

Sınıf/Yarıyıl: 4/7

Kredi/AKTS: 2/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, “tezkire” kavramı ve Klasik Türk edebiyatındaki yeri ve önemi hakkında bilgi verilir, tezkirelerin tarihi gelişimine değinilir ve tezkireler ve biyografik eserler karşılaştırmalı olarak incelenir. Ayrıca uygulamalı tezkire çözümlemeleri yapılır.


TDE 464 / POETİKA TARİHİ**

Sınıf/Yarıyıl: 4/8

Kredi/AKTS: 2/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, “poetika” kavramı ve tarihçesinden bahsedilir, Türk edebiyatında poetika, poetik metinlerde ele alınan meseleler ve poetik metinlerin şiire yansımaları incelenir. Türk poetika metinleri üzerinde incelemeler yapılır.


TDE 465 / ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ**

Sınıf/Yarıyıl: 4/7

Kredi/AKTS: 2/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, tarihsel ve modern Türk diyalektolojisinin kaynaklarına değinilir, Türk diyalekt coğrafyası ve bu coğrafyanın oluşumu ile ilgili bilgi verilir ve Güney-Batı Oğuz diyalekt alanı Azerbaycan Türkçesi metinleri ile incelenir.


TDE 466 / GÖSTERGEBİLİM**

Sınıf/Yarıyıl: 4/8

Kredi/AKTS: 2/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, “göstergebilim” kavramı ve temelleri üzerinde durulur, dilbilim ve göstergebilim arasındaki ilişki, kültür ve gösterge ile edebiyat ve gösterge arasındaki ilişki incelenir. Farklı düşünürlerin göstergebilim ile ilgili görüşlerine değinilerek örnek görsel ve metin çözümlemeleri yapılır.


*             Zorunlu dersler
**            Seçmeli dersler
***          Ortak dersler

Samsun Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans programı detaylı ders içeriklerini imzalı şekilde indirmek için tıklayınız.

16 Ağustos 2021

Aday Öğrenci

Canlı Destek