Lisans Programı

Lisans programımız, mezun olan öğrencimizin aşağıdaki bilgi, beceri ve davranışları edinmiş olmasını amaçlamaktadır:

1. Türk dili ve edebiyatındaki dönemleri ve akımları, edebi türlerin ve bireysel metinlerin tarihsel gelişimlerini bilir; ayrıca çeşitli dilsel ve edebi durumlara ait belirleyici olgular hakkında da bilgi sahibidir.

2. Türk edebiyatına ilişkin araştırma kabiliyeti kazanarak, bir konu veya problemle ilgili mevcut bilimsel, dilsel ve edebi literatürü nasıl ve nerede bulabileceğini bilir, bunlara eleştirel bakabilme becerisine sahiptir.

3. Türk dilinin formel ve semantik yapısı, işleyişi ve tarihsel dönüşümleri hakkında teorik ve pratik düzlemde bilgi sahibidir.

4. Şiir ve nesir türünde metinlerin üretimi, yapısı ve alımlanışıyla ilgili teorik sorularla yoğun şekilde ilgilenir, hangi metnin hangi durumda hangi okuma yöntemleriyle okunması gerektiğini, metinlerin zamansal ve tarihsel konumlarını, kültürel kökenlerini yapısal ve semantik düzeyde kavrayarak okuma yetkinliği elde eder.

5. Metinsel yapıları, etkileri ve farklı iletişimsel olguları nasıl kavramsallaştırabileceğini ve tasnif edebileceğini öğrenerek çok yönlü ve analitik düşünme yetkinliği elde eder.

6. Ortaya çıkan yeni dilsel-edebi olgular ve olaylar hakkında nasıl ikna edici ve geçerli açıklamalar üretebileceğini öğrenerek bir edebi kültür kazanır.

7. Edindiği edebi kültür sayesinde yeni toplumsal, siyasi, ahlaki, dini, sosyolojik, psikolojik, kültürel, estetik ve felsefi dönüşümler ve meydan okumalarla ilgili disiplinlerarası bağlantılar kurarak sözlü ve yazılı formda açık, anlaşılır, özgün ve uzlaştırıcı yorumlar üretebilme kabiliyetine sahip olur.

8. Ürettiği özgün yorumları ve geliştirdiği perspektifleri, kültürlerin sürekli artan birbirine bağlılığının farkında olarak karşılaştırmalı düzlemde farklı kültürlerin dil ve edebiyatlarına uygulayabilir.

***

Mezunlar eleştirel ve yaratıcı okuma, sistemli araştırma ve sunum yapabilme, sözlü ve yazılı iletişim gerçekleştirebilme becerilerinin gerekli olduğu her alanda kamu kurum ve kuruluşlarında ve özel sektörde istihdam edilmektedirler. Bu alanlar ve meslekler şunlardır:

1. Yayıncılık ve medya: Kitap, gazete ve dergi gibi matbu yayıncılık; radyo, televizyon ve internet gibi dijital yayıncılık.

2. Kütüphanecilik, arşivcilik, müzecilik, sahaflık,

3. Reklam ajansları ve turizm rehberliği,

4. Halkla ilişkiler, pazarlama, insan kaynakları ve iletişim danışmanlığı,

5. Gerekli sertifikalar alınarak eğitim ve kültür kurumlarında Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği, yabancı dil olarak Türkçe öğretmenliği.

6. Yüksek lisans ve doktora eğitimi alınarak üniversite ve enstitülerde akademisyenlik.

01 Temmuz 2020

Aday Öğrenci

Canlı Destek