Anabilim Dalları

Eski Türk Dili Anabilim Dalı
Eski Türk Dili Anabilim Dalı kapsamındaki derslerde Türkçenin bilinen ilk yazılı kaynaklarından başlanarak Türk dilinin tarihselden moderne gelişimi incelenmekte, bu bağlamda Türk dilinin tarihî ve çağdaş lehçeleri temel eserler dikkate alınarak tasnif edilmekte ve söz konusu bu eserlerin dil hususiyetleri fonetik, morfolojik ve semantik olarak ele alınmaktadır. Bu çerçevede bölümümüzde,...
Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı kapsamındaki derslerde 13. asırdan başlayarak 19. asrın ortalarına kadar uzanan klasik Türk edebiyatı ürünleri, sanatçıları ve sanat anlayışları tarihsel ve teorik düzlemde incelenmektedir. Bu bağlamda, bölümümüzde Klasik Türk Edebiyatının Kökenleri, Klasik Türk Edebiyatında Gazel, Klasik Türk Edebiyatında Mesnevi, Klasik Türk Edebiyatında Kaside dersleri zorunlu dersler olarak...
Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı
Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı kapsamındaki derslerde öğrencilere sözlü, yazılı ve elektronik kültür ortamlarında geçmişten günümüze oluşmuş ve oluşmakta olan çeşitli halk kültürü ürünleri tanıtılmakta, bu ürünlerin yapı/şekil, tür/biçim, içerik/konu, sosyokültürel iletişim ve etkileşim/bağlam ve işlev özellikleri ile disiplinlerarası temel nitelikleri modern halkbilim kuramlarından hareketle incelenip çözümlenmektedir. Bu doğrultuda bölümümüzde;...
Yeni Türk Dili Anabilim Dalı
Yeni Türk Dili Anabilim Dalı kapsamındaki derslerde Türk dili, artzamanlı ve eşzamanlı olarak ele alınmaktadır. Geleneksel Türkoloji bilgilerine ek olarak çağdaş dilbilim kuramları çerçevesinde konular işlenmektedir. Bu bağlamda, bölümümüzde Türkçenin Ses ve Şekil Bilgisi, Türkçenin Söz Dizimi ve Anlam Bilimi, Dil Teorileri gibi zorunlu derslerle ek olarak Anadolu Ağızları, Dilsel...
Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı kapsamındaki derslerde yakın tarihte verilmiş Türk edebî eserleri, sanatçıları, edebî akımları, edebiyat toplulukları ve edebî anlayışı incelenerek çeşitli edebiyat teorileri doğrultusunda ayrıntılı tahlil ve yakın okuma çalışmaları yapılmaktadır. Bu bağlamda, bölümümüzde Modern Türk Edebiyatında Özerkleşme, Edebiyatın Temel Kavramları, Tanzimat Edebiyatı, Servet-i Fünûn Edebiyatı ve Milli...

Aday Öğrenci

Canlı Destek